تامین مالی

محدودیت در تأمین منابع مالی، مهم‌ترین عامل بازدارنده پیش روی بنگاه‌های اقتصادی جهت توسعه کسب‌وکار است. با توجه به عدم امکان تأمین تمامی منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از سیستم بانکی، تأمین مالی از بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می‌نمایند، تصمیمات مربوط به تأمین مالی بنگاه می‌باشد. این نوع تصمیم گیری‌ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن می‌باشد. ترسیم نقشه راه مناسب به جهت تأمین منابع مالی بهینه بنگاه‌های اقتصادی از طریق مناسب‌ترین منابع در دسترس، یکی از خدمات اصلی مدیریت سرمایه گروه ثروت سازان پارس است.

تامین مالی مدیریت سرمایه گروه ثروت سازان پارس ( کپیتال پارس)

روشهای تامین سرمایه به دو گروه عمده تقسیم می شودند.

۱- تامین مالی از منابع داخلی بنگاه(ابزارهای سرمایه ای)
روشهای تامین مالی سرمایه ای به روشهایی گفته می شود که سرمایه مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده و سرمایه گذاران در زمره مالکان شرکت قرار می گیرند.مانند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا فروش سهام
۲- تامین مالی از منابع خارج از بنگاه (ابزارهای بدهی)
روش تامین مالی از طریق بدهی به معنای تامین منابع مالی مورد نیاز به روش استقراض از سرمایه گذاران خارج از سهامداران شرکت می باشد. تامین کنندگان مالی در این روش به طور معمول از بازدهی معینی بابت سرمایه گذاری انجام شده بهره خواهند برد.

۱- تامین مالی از منابع داخلی بنگاه (ابزارهای سرمایه ای)

در بســیاری از پروژه‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی، به دلایل زیر امــکان تأمین مالی داخلی وجود نداشــته و در چنین شرایطی بنگاه‌ها برای تأمین وجه نقد سرمایه‌گذاری و وجه نقد ســرمایه در گــردش و اطمینان از فروش بیشــتر کالا، بــه تأمین منابع مالی خارجی گرایش پیدا می‌کنند.
حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز
ریسک بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی
حضور در بازارهای جهانی و اطمینان از فروش کالا در دیگر کشورها
عدم کفایــت اعتبارات دولتی برای تأمین مالی طرح‌ها یا پروژه‌ها
محدودیت مالــی بانکهای داخلی برای تأمین مالی طرح‌ها یا پروژه‌ها
مشــارکت مالــی دیگر کشــورها برای تأمیــن مالــی، کاهش هزینه و ریســک ســرمایه‌گذاری، دســتیابی بــه فناوری پیشــرفته، تولید انبوه و کاهش بهای تمام شده و دسترسی به بازارهای جهانی
اعمال برخی از سیاســتهای پولی بانک مرکزی
۲-۱- تسهیلات بانکی
مطلب در حال تکمیل است…
۲-۲- تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (فاینانس)
واژه فاینانس در لغت به معنــی «مالیه» یا «تأمین مالی» اســت و از روشهای متداول تأمیــن مالی خارجی پروژهها تلقی می‌شود.به بیان دیگر، فاینانس به تأمین منابع مالی مــورد نیاز اجــرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (ســرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندســی پروژه‌ها با اســتفاده از تســهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفــق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شــود. فاینانس، ســازوکاری است که در آن بین کشور سرمایه‌پذیر و کشور سرمایــه‌گذار،قــــراردادی منعقــد می‌شــود کــه طرح یا پــروژه‌ای را همــراه با نیروی انســانی متخصص، انتقــال فناوری، ماشــین‌آلات و تجهیــزات، مواد اولیه و تــوان ارزی لارم توسط کشــور سرمایه‌گذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پــروژه به بهره برداری رسید بر اساس میزان سرمایه‌گذاری و بهره متعلــق به آن کشــور، ســرمایه‌پذیر متعهد می‌گــردد کــه کل قیمت تمام شــده طرح یــا پروژه را به صورت اقســاطی در اختیار کشور سرمایه‌گذار قرار دهد. فاینانس برای وامهای بلندمدت به کار می‌رود.
برخی مزایای اســتفاده از روش فاینانس عبارتند از:
نرخ پائین بهره
بلندمدت بودن زمان بازپرداخت
امکان مدیریت توسط طرف داخلی
انتقال ریسک دریافت وام به اعتبار گیرنده (دولت یا شرکت های دولتی و خصوصی خارجی) و انتقال ریسک نوسانات بازار ارز به طرف خارجی
برخی معایب اســتفاده از روش فاینانس عبارتند از:
تاخیــر در زمــان اجرای پــروژه باعث
افزایش جرائم بانکی و بهای تمام شــده پروژه می‌شود
فاینانس فقــط جذب ســرمایه فیزیکی است و انتقال دانش فنی و فناوری تلقی نمی‌گردد
فاینانس باعث افزایش رقابت در معموال صنعت کشور نمی‌گردد.
به دلیل ریســک باالی سرمایه‌گذاری در ایران (از نظــر بیگانگان)، هزینه بیمه وام هــای پرداختی به دولت و شــرکت‌های ایرانی بالاتر از اســتانداردهای بین‌المللی اســت و این فرآیند باعث افزایش بهای تمام شــده و نهایتا کاهش سود متعارف بنگاه‌ها می‌گردد.
۲-۳- تسهیلات اعتباری خارجی کوتاه مدت (ریفاینانس)
اســتفاده ازخطوط اعتبــاری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکســاله برای گشــایش عتبارات اســنادی بابــت واردات کاال را تأمین مالــی مجدد یا ریفاینانس می‌گویند. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با اســتفاده از خطوط اعتبــاری بین بانکی نماینــد. تأمین مالی مجدد نوعی گشــایش اعتبار اســنادی می‌باشــد که فروشــنده یا ذینفع در زمان معامله، طبق شــرایط اعتبار وجه اســناد را بــه صورت نقــد از بانک کارگــزار دریافــت مینمایــد و خریدار با توجــه به قرارداد منعقده بــا بانک در زمان تعیین شــده در قرارداد اقــدام به پرداخت وجه اسناد مینماید.حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال می‌باشد
۲-۴- نسیه (یوزانس)
نسیه تضمین شده یا یوزانس معنی فرجه، مدت، بهره پول، مهلت و وعده پرداخــت آمده اســت و در عرف تجارت بین‌الملل به معنای نسیه تضمین شده است ودر اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شــده در قبال ارایه برات مدت‌دار می‌باشد.