توسعه و بهبود حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مکانیسمی برای مدیریت تعارض بین منافع مدیران و ذی‌نفعان شرکت است. این مکانیسم به دنبال پایدارسازی منافع کلیه ذی‌نفعان اعم از سهام‌داران، سرمایه‌ گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است. اگرچه در دهه‌های اخیر، اصول و چارچوب‌های مختلفی برای پیاده‌سازی حکمرانی شرکتی ارائه شده است اما اغلب این اصول و چارچوب‌ها در برخی مولفه‌ها دارای اشتراک هستند: مدیریت تعارض منافع، ارتقای شفافیت شرکتی، رفع انحصار اطلاعاتی، بهبود فرایندهای حسابرسی و کنترل داخلی، بازبینی ساختار مدیریت و مالکیت، ارتقای اصول مشتری‌مداری و ارتقای سازوکار و فعالیت‌های مرتبط با گزارش‌گری.

مزیت استفاده از دستورالمعمل های حاکمیت شرکتی برای سازمان ها

موافقت با اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند مزایایی هم برای صاحبان و هم برای مدیران شرکت‌ها داشته باشد و سطح شفافیت سازمانی را افزایش دهد. از مزایای دیگر آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی
• کمک به باقی‌ماندن در محیط به‌شدت رقابتی از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک
• فراهم‌کردن سیاست خروج (exit policy) و اطمینان‌یافتن از انتقال بی‌دردسر ثروت و دارایی‌های خانوادگی از یک نسل‌به‌نسل دیگر
• بهبود کنترل داخلی و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها
• کمک به رشد و توسعه شرکت‌ها
• مزایای راهبری شرکتی برای سهامداران عبارت است از:
• فراهم‌کردن انگیزه‌های مناسب برای مدیریت و هیئت‌مدیره به‌منظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت
• تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران
• تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه‌شان
• اطمینان‌دادن به سهامداران پیرامون آگاهی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت