مدیریت ریسک

شرکت در صورتی موفق خواهد بود که بتواند به طور کامل و شایسته ریسک‌هایی را که در معرض آن قرار دارد، مدیریت کند. مدیریت ریسک به عنوان یک فعالیت ارزش زا که یک جزء ضروری و استراتژیک درون سازمانی است، شناخته می‌شود.
تیم مشاوره و کارشناسان شرکت مدیریت سرمایه گروه ثروت سازان پارس  ضمن بررسی حوزه‌های مرتبط با ریسک در شرکتها، پس از شناسایی  ریسک‌های سازمان، اقدام به تدوین نظام جامع مدیریت ریسک در سطح سازمان شما خواهد نمود و اقداماتی به منظور مواجه با ریسکهای سازمان بر اساس استراتژی برخورد با ریسک مختص شما طراحی و ارائه می‌نماید.

مدیریت ریسک پارس کپیتال (مدیریت گروه ثروت سازان پارس)

روش‌های زیادی برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت ریسک وجود دارد. اهداف هر برنامه مدیریت ریسک، پیرامون ایده شناسایی، درک و آماده‌ سازی برای انواع خطرات‌، و وقایع احتمالی که از نتیجه یا نتیجه مورد انتظار عملیات تجاری منحرف می‌شوند، می‌باشد. به عبارت ساده‌تر، این شامل هر چیزی است که جزئی از روش عملی استاندارد نباشد.
یکی از مهمترین ایده‌های سیستم‌های مدیریت ریسک موفق، تمرکز بر مدیریت فعال ریسک است.مدیریت ریسک فعال با ماهیت پیشگیرانه فرآیند تعریف می‌شود.مدیریت ریسک فعال فقط به دنبال کاهش خطرات شناخته شده نیست. این یک فرآیند آینده نگر است که به دنبال اعمال نوعی چارچوب مدیریت کیفیت به منظور کاهش خطرات شناخته شده و ناشناخته است، و اطمینان می‌دهد که تا آنجا که ممکن است تلاش زیادی برای جلوگیری از هر نوع خطری است.
مدیریت ریسک واکنشی به عهده ناشناخته‌ها است. مشاغلی که شامل مدیریت ریسک فعال نباشند در نبرد مداوم با خطراتی که هنوز به اندازه کافی خود را برای آنها آماده نکرده اند از بین خواهند رفت. مدیریت ریسک فعال برای هر برنامه مدیریت ریسک موفق ضروری است.
مدیریت ریسک را می توان در این مراحل بیان کرد:
اهداف مدیریت ریسک
شناسایی خطر
ارزیابی ریسک
پاسخ ریسک
نظارت بر خطر