توسعه کسب و کار

هر جنگی بدون استراتژی محکوم به شکست و هر کسب و کاری بدون استراتژی محکوم به رکود می باشد.
با گسترش کسب و کارها و به وجود آمدن رویکردهای جدید در حوزه کسب و کار و پیچیدگی هرچه بیشتر شرایط، شرکت های بسیاری به وجود آمده اند که با استفاده از دانش و به ویژه تجربه خود، به ارائه خدمات توسعه کسب و کار می‌پردازند. در عمل مفهوم توسعه کسب و کار کلیه فعالیت های راهبردی و عملیاتی از مرحله شکل گیری یک ایده (Business Idea) تا شکل گیری کسب و کاری جدید یا گسترش کسب و کاری موجود و حرکت آن در مسیر موفقیت، درآمد زایی و ارزش آفرینی را در بر می گیرد. برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی مهمترین وظیفه در فرآیند توسعه کسب و کار شمرده شده و مدیر یا کارآفرینی که بدرستی نتواند برای کسب و کار خود برنامه ریزی کند،‌ شکست خواهد خورد.