مدیریت دارایی

مدیریت دارایی (Asset Management) ادامه روند توسعه دانش نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) با تمرکز بر چرخۀ عمر دارایی‌ها می‌باشد و امروزه به‌عنوان یک شاخۀ مهم در علم مدیریت و مهندسی شناخته می‌شود که سعی دارد با به‌کارگیری راهبردهای مدیریت دارایی حداکثر ارزش ممکن را در بلندمدت از دارایی‌های سازمان به دست آورد.